Golgota Keresztény Gyülekezet Eger

A gyülekezet céljai és szolgálata és a hitvallása

A gyülekezet célja

(a) magasztalni Istent, mint Atya, Fiú és Szentlélek,
(b) Isten kegyelmének hű közvetítőiként férfiakat és nőket megnyerni a Jézus Krisztusban, mint Megváltóban és Úrban való hitnek,
(c) az Ige tanítása és a Szentlélek szolgálata által segíteni a hívőket a hitben való növekedésben, "míg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra" (Ef 4:13).

Ennek érdekében a gyülekezet

(a) az Újszövetségben leírtak alapján gyülekezeteket alapít és működtet, istentiszteleteket és bibliaórákat tart dicsőítéssel, rendszerezett bibliatanítással, úrvacsorával, imádkozással és közösségben töltött idővel,
(b) Urunk, Jézus Krisztus parancsolatának engedelmeskedve bemerítést végez az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
(c) a rendelkezésre álló eszközökkel és módokon hirdeti Jézus Krisztus örömhírét, a benne való hit általi üdvösséget,
(d) biblikus keresztény kiadványok és műsorok készítésével, előadások és rendezvények szervezésével és támogatásával hozzájárul Krisztus testének, az egyetemes egyház épüléséhez,
(e) Isten elhívásának megfelelően misszionáriusokat készít fel, küld ki és támogat,
(f) egyéb, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket dicsőítő, a Biblia tekintélyére alapuló tevékenységeket végez.

 

A Gyülekezet Hitvallása

A többi keresztény egyházzal együtt valljuk a NICEAI-KONSTANTINÁPOLYI HITVALLÁST, mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját. Egyházunk az alábbi témákban tartja fontosnak kifejteni hitbeli meggyőződését:

A Szentírás

Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll.
Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak.
Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentől jövő emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával.

A Szentháromság

Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura.

Jézus Krisztus

Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban.
Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kifizetve bűneinkért a váltságdíjat, így Ő a Megváltónk és életünk Ura.
Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Főpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon.

A Szentlélek

Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban.
Hisszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz, hogy Ő az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetője, és a szolgálati ajándékok adományozója.

Az ember

Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben legyen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Őt.
Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik.
Hisszük, hogy az első ember bűnbeesése által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben halott, és ítélet alatt áll.

A megváltás

Hisszük hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik.
Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden hívő minden bűnét képes elfedezni.
Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus az odaszánt hívőt Szentlelkébe meríti, erővel ruházza fel, és a szolgálat végzésére alkalmassá teszi.

Az egyház

Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élő lelki Testében, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja.
Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása.
Hisszük, hogy a gyülekezet vezetésért a pásztor (lelkész) felelős, akinek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen táplálja és szeresse az Ő népét.
Hisszük, hogy Isten a pásztor szolgálatának segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt.

A szertartások

Hisszük, hogy Jézus Krisztus két szertartást hagyott az Egyházra: a keresztelést és az úrvacsorát.
Bibliai mintára csak hívőket keresztelünk vízalámerítéssel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
A keresztséget a Krisztussal való belső lelki azonosulás külső jelképének tekintjük. (Az újszülöttekre istentiszteleteinken együtt kérjük Isten áldását.)
Az úrvacsorán is csak hívők vehetnek részt, de minden hívőt, így vendégeinket is szeretettel hívjuk Krisztus asztalához.
A testét és vérét jelképező kenyérrel és a borral / szőlőlével Jézusra emlékezünk, és váltsághalálát hirdetjük, amíg újra el nem jön.

Az utolsó idők

Hisszük, hogy a bibliai próféciák közül még sok beteljesedésre vár, és azt is, hogy csak Isten tudja, mikor mi fog történni.
Jézus Krisztus egy napon – ígéretének megfelelően – láthatóan vissza fog térni menyasszonyáért, az egyházért.
Hisszük, hogy minden hívő el fog ragadtatni a felhőkbe Krisztus fogadására, és hisszük, hogy utána eljön az ő királysága.

A végső dolgok

Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztus jelenlétébe.
Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak.
Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni.

Néhány állásfoglalás

Hisszük, hogy a keresztény közösség és a szolgálat egyetlen hiteles alapja a krisztusi szeretet, amely hatalmasabb minden felekezeti különbségnél, mert Isten ismeretéből fakad, és az Ő dicséretére indít.
Ezért kerüljük a vitatkozást bizonyos vitatott témákat illetően. Ennek ellenére szükségesnek tartjuk megfogalmazni a saját meggyőződésünket is:

A karizmák használatáról

Hiszünk a Szentlélek ajándékaiban, ahogyan azok a Bibliában megjelennek.
Hisszük, hogy az ajándékok ma is működnek, és hogy a korai egyházhoz hasonlóan mi is rászorulunk a Szentlélek vezetésére, erejére és ajándékaira a keresztény élet és a szolgálat minden területén.
Hisszük, hogy az ajándékok bibliai irányelvek szerinti használata Krisztus testének építését szolgálja.
Hisszük, hogy nem emberi szélsőségekre, hanem a Bibliára kell reagálnunk, és hogy a legfontosabb ajándék a krisztusi szeretet, amely nélkül minden karizma gyakorlása értéktelen.

A váltságról

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egész világ, azaz minden egyes ember bűnéért bűnhődött és minden bűnért váltságot adott. Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ennek nem mond ellent, hogy csak azok fognak üdvözülni, akik hittel elfogadják az értük adott váltságot.

A kiválasztás és szabad akarat viszonyáról

A Bibliában a mindenható Isten kiválasztó akaratát és az ember döntési felelősségét egyaránt felismerjük.
Hisszük, hogy az ember döntésében a mindenható Isten akarata valósul meg. Ezért aki elveszik, nem okolhatja Istent, aki pedig megmenekül, az mindent Istennek köszönhet.

A gondviselés mértékéről

Hisszük, hogy ebben az idegen világban az elragadtatásig a mindenható Isten szerető gondviselésének nem mond ellent az, hogy a hívő ki lehet téve betegségeknek, szegénységnek és üldöztetésnek.

A démonok befolyásáról

Hisszük, hogy minden hívőben a Szentlélek lakozik, és nem lehetnek benne démonok. Bár befolyást gyakorolhatnak rá, ha ennek valamilyen módon teret ad, Krisztusban ellenállhat.

Az elragadtatás idejéről

Hisszük, hogy a hívők elragadtatása a nagy nyomorúság előtt fog megtörténni, és hogy Krisztus királysága ezer évig fog tartani.